Chif Admin

Chif Admin's Homepage

 
Chif Admin's Photo
User Profile Data
Username Chif Admin
Country Pakistan
City Lahore
Joining Date 28-02-2016
Age 23
 
Homepage Postings
Posted on 150 Days ago by

A.O.A
.
Naseeb apna apna
.
Work phir start krte hain zinda dili k sath.
.
Mano ya
Na mano
.
Pshawar ne 40k me draw play krni ho tu os k oper draw me shakal 4.9 ki lazmi play hoti he.
.
F.390
Shakal hit.9.
Pshawar.491
.
F.443
Shakal hit.4
Pshawar.327
.
F.692
Shakal hit.9
Pshawar.705
.
F.155
Shakal hit.4
Pshawar.495
.
F.370
Shakal hit.4
Pshawar.984
.
F.188
Shakal hit.9
Pshawar.495
.
F.946
Shakal hit.4.9
Pshawar.826
.
now
.
F.shakal lazmi.4.9
Shakal hit.??
Pshawar.??
.
pb 40k shakal.4.9.?
.
ab kya bolta bhai.?
hit ya fail
dawa koi nahi.

 

 

Posted on 150 Days ago by

A.O.A
.
Naseeb apna apna
.
Mano ya
Na mano
.
Crunt out of akra
474 se start he back akra jama mufrid out of akra chal raha he
.
47(40) out of akra 4
F.060
.
06(06) out of akra 6
F.592
.
59(26) out of akra 8
F.997
.
99(73) out of akra 1
F.805
.
80(57) out of akra 3
F.775
.
77(57) out of akra 3
F.748
.
74(80) out of akra 8
F.190
.
19(00) out of akra 0
F.296
.
29(69) out of akra 6
F.487
.
48(77) out of akra 5
F.326
.
32(64) out of akra 1
F.363
.
36(33) out of akra 6
F.532
.
53(21) out of akra 3
F.190
.
19(04) out of akra 4
F.719
.
71(92) out of akra 2
F.940
.
94(00) out of akra 0
F.370
.
37(02) out of akra 2
F.936
.
93(69) out of akra 6
F.348
.
34(83).out of akra.2.?
F.??
.
ab kya bolta bhai.?
hit ya fail
dawa koi nahi

 

 

Posted on 150 Days ago by

A.O.A
.
Naseeb apna apna
.
Crunt ka phir dhamal
.
Mano ya
Na mano
.
420 se start he last figar +1+1+1+1 in 4 figars se tandolay me figar lazmi lag ra he kabhi 1 kabhi 2 ya pora tandola
.
420462.
Tandola link.3456
F.760.hit.6
.
760833
Tandola link.4567
F.178.hit.7
.
178967
Tandola link.8901
F.380.hit.0.8
.
380897
Tandola link.8901
F.510.hit.0.1
.
510271
Tandola link.2345
F.105.hit.5
.
105895
Tandola link.6789
F.963.hit.6.9
.
963920
Tandola link.1234
F.982.hit.2
.
982732
Tandola link.3456
F.326.hit.3.6
.
326731
Tandola link.2345
F.474.hit.4
.
474026
Tandola link.7890
F.060.hit.0
.
060692
Tandola link.3456
F.592.hit.5
.
592635
Tandola link.6789
F.997.hit.9
.
997321
Tandola link.2345
F.805.hit.5
.
805734
Tandola link.5678
F.775.hit.5.7
.
775785
Tandola link.6789
F.748.hit.7.8
.
748085
Tandola link.6789
F.190.hit.9
.
190031
Tandola link.2345
F.296.hit.2
.
296944
Tandola link.5678
F.487.hit.7.8
.
487795
Tandola link.6789
F.326.hit.6
.
326499
Tandola link.0123
F.363.hit.3
.
363381
Tandola link.2345
F.532.hit.2.3.5
.
532148
Tandola link.9012
F.190.hit.0.1.9
.
190460
Tandola link.1234
F.719.hit.1
.
719296
Tandola link.7890
F.940.hit.0.9
.
940031
Tandola link.2.3.4.5.
F.370.hit.3
.
370297
Tandola link.8.9.0.1
F.936.hit.9
.
936960
Tandola link.1.2.3.4.
F.348.hit.3.4
.
Now
.
348344
Tandola link.5.6.7.8.?
.
ab in kro ya out kro in se figar tu ana hi he tandolay me
.
ab kya bolta bhai.?
hit ya fail
dawa koi nahi