asif.khokher

Asif.khokher's Homepage

 
Asif.khokher's Photo
User Profile Data
Username Asif.khokher
Country Pk
City Mpm
Joining Date 12-11-2015
Age 22
 
Homepage Postings
Posted on 19 Days ago by

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

-

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

-

-

-

Startt From 0656

-

-

-

2634 X 06 = 15(804)

FIRST CLOSE PASS 3818

-

-

-

-

2634 X 38 = 100(092)

FIRST CLOSE PASS 0272

-

-

-

-

2634 X 02 = 5(268)

FIRST CLOSE PASS 7207

-

-

-

-

2634 X 72 = 189(648)

FIRST CLOSE PASS 1625

-

-

-

-

2634 X 16 = 42(144)

FIRST CLOSE PASS 7141

-

-

NOW NOW 15000 BOND WAIT

-

-

2634 X 71 = 187(014)

FIRST CLOSE PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI CLOSE

-

00000000000000

11111111111111

44444444444444

-

-

Final Game Ready hai First Only

3 Tandole aur 3 Pangore

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999

-

-

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

Best , Best First Single Taluk Formula

-

-

-

3818 S unbreak

,

,

,

3818 + 91481 = 95(2)99

First Taluk Aakra Pass 027

-

-

-

-

5272 + 91481 = 96(7)53

First Taluk Aakra Pass 720

-

-

-

-

7207 + 91481 = 98(6)88

First Taluk Aakra Pass 162

-

-

-

-

1625 + 91481 = 93(1)06

First Taluk Aakra Pass 714

-

-

-

-

now now now wait

-

-

-

-

7141 + 91481 = 98(6)22

First Taluk Aakra Pass Wait

-

-

-

-

15000 Rawalpindi Taluk

-

-

-

666666666666666666

666666666666666666

.

666666666666666666

666666666666666666

.

.

15000 PINDI 2 pangore aur

2 hi tandole abhi rabta kare

pahla wala zaror record check kare

.

.

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

.

.

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

STARTT 0272 UNBREAK

.

.

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

11391 (207)

FIRST AAKRA PASS 720

.

.

.

.

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

136 (916)

FIRST AAKRA PASS 162

.

.

.

.

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

13062 (951)

SECOND AAKRA PASS 95

SECOND AAKRA PASS 15

.

.

.

.

NEW NEW NEW WAIT

.

.

.

.

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

13685 ((617))

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

.

.

MAKE AAKRA PINDI

.

61-16-17-71-67-76

.

61-16-17-71-67-76

.

.

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

.

.

.

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

-

-

-

-

-

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

-

-

1904 SE UNBREAK

-

-

-

944(19)449 X = END CE =

841(75)243

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

944(71)449 X = END CE =

843(14)394

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

-

-

-

-

94494449 X = END CE =

843(75)990

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

-

-

-

-

94437449 X = END CE =

842(23)393

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

-

-

-

-

94493449 X = END CE =

843(73)313

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

-

-

-

-

94434449 X = END CE =

842(15)367

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

-

-

-

-

94465449 X = END CE =

842(98)331

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

-

-

-

-

94406449 X = END CE =

841(40)480

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

-

-

-

-

94402449 X = END CE =

841(29)785

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

-

-

-

-

94472449 X = END CE =

843(17)072

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

-

-

-

-

94416449 X = END CE =

841(67)220

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

NEW NEW WAIT TALUK 15000

-

-

-

-

94471449 X = END

843(14)392

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

 

 

Posted on 52 Days ago by

ASIF KHOKHER

-

-

-

BOND - 40000

-

-

-

CITY - Peshawer

.

.

.

Pore Pakistan Ko First 72 Mubarak Ho

.

.

.

.

BEST TALUK FORMULA

-

-

-

6560 SE UNBREAK

-

-

566 X 33 = END

598((360))93

FIRST TALUK PASS 3852

-

-

-

-

835 X 33 = END

192((120))34

FIRST TALUK PASS 0656

-

-

-

-

605 X 33 = END

730((768))91

FIRST TALUK PASS 3818

-

-

-

-

831 X 33 = END

189((372))54

FIRST TALUK PASS 0272

-

-

-

-

207 X 33 = END

292((701))51

FIRST TALUK PASS 7207

-

-

NEW NEW TALUK WAIT

-

-

270 X 33 = END

649((539))00

FIRST TALUK PASS WAIT

-

-

-

-

BOND 40000 PESHAWER TALUK

-

-

-

555555555555555555555

.

333333333333333333333

.

999999999999999999999

-

-

1 AAKRA AUR 2 TANDOLE FAQAT ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

-

-

-

-

V-VIP FIRST AAKRA-TANDOLA FORMULA

-

-

-

0656 SE UNBREAK

-

-

-

614 X 6056 = 

37((183))84

FIRST TANDOLA PASS 381

-

-

-

-

614 X 8318 = 

51((072))52

FIRST TANDOLA PASS 027

-

-

-

-

614 X 2072 = 

12((722))08

FIRST AAKRA PASS 72

-

-

NOW WAIT NEW FINAL

-

-

614 X 2707 = 

16((620))98

FIRST AAKRA-TANDOLA WAIT

-

-

-

-

40000 PESHAWER AAKRA TANDOLA

-

FIGERS 40000 BOND PESHAWER

-

620--620--620

.

.

620--620--620

-

-

SINGLE AAKRA AUR TANDOLA RABTA KARE

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

.

.

FIRST - SECOND BEST AKRA FORMULA

-

-

-

9400 SE STARTT

.

.

.

53597 X 93 = END

2671((553))7

Second Akra Pass 35

-

-

-

-

53597 X 34 = END

9766((970))5

 

Second Akra Pass 97

-

-

-

-

53597 X 65 = END

1867((214))9

Second Akra Pass 21

-

-

-

-

53597 X 38 = END

1091((602))5

First Akra Pass 06

Second Akra Pass 20

-

-

-

-

53597 X 06 = END

1723((583))0

Second Akra Pass 58

-

-

-

-

53597 X 38 = END

1091((602))5

First Akra Pass 02

Second Akra Pass 06

-

-

-

-

53597 X 02 = END

5745((276))8

FIRST Akra Pass 72

-

-

new new final game call me

-

-

53597 X 72 = END

2068((299))6

FIRST - SECOND AKRA WAIT

-

-

-

-

40000 Peshawer Make Akra

-

29-92-99

.

29-92-99

-

-

1 Akra aur 2 tandole rabta kare

-

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583

 

 

Posted on 53 Days ago by

ASIF KHOKHER

-

-

-

BOND - 40000

-

-

-

CITY - Peshawer

.

.

.

Pore Pakistan Ko First 72 Mubarak Ho

.

.

.

.

BEST TALUK FORMULA

-

-

-

6560 SE UNBREAK

-

-

566 X 33 = END

598((360))93

FIRST TALUK PASS 3852

-

-

-

-

835 X 33 = END

192((120))34

FIRST TALUK PASS 0656

-

-

-

-

605 X 33 = END

730((768))91

FIRST TALUK PASS 3818

-

-

-

-

831 X 33 = END

189((372))54

FIRST TALUK PASS 0272

-

-

-

-

207 X 33 = END

292((701))51

FIRST TALUK PASS 7207

-

-

NEW NEW TALUK WAIT

-

-

270 X 33 = END

649((539))00

FIRST TALUK PASS WAIT

-

-

-

-

BOND 40000 PESHAWER TALUK

-

-

-

555555555555555555555

.

333333333333333333333

.

999999999999999999999

-

-

1 AAKRA AUR 2 TANDOLE FAQAT ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

-

-

-

-

V-VIP FIRST AAKRA-TANDOLA FORMULA

-

-

-

0656 SE UNBREAK

-

-

-

614 X 6056 = 

37((183))84

FIRST TANDOLA PASS 381

-

-

-

-

614 X 8318 = 

51((072))52

FIRST TANDOLA PASS 027

-

-

-

-

614 X 2072 = 

12((722))08

FIRST AAKRA PASS 72

-

-

NOW WAIT NEW FINAL

-

-

614 X 2707 = 

16((620))98

FIRST AAKRA-TANDOLA WAIT

-

-

-

-

40000 PESHAWER AAKRA TANDOLA

-

FIGERS 40000 BOND PESHAWER

-

620--620--620

.

.

620--620--620

-

-

SINGLE AAKRA AUR TANDOLA RABTA KARE

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

.

.

FIRST - SECOND BEST AKRA FORMULA

-

-

-

9400 SE STARTT

.

.

.

53597 X 93 = END

2671((553))7

Second Akra Pass 35

-

-

-

-

53597 X 34 = END

9766((970))5

 

Second Akra Pass 97

-

-

-

-

53597 X 65 = END

1867((214))9

Second Akra Pass 21

-

-

-

-

53597 X 38 = END

1091((602))5

First Akra Pass 06

Second Akra Pass 20

-

-

-

-

53597 X 06 = END

1723((583))0

Second Akra Pass 58

-

-

-

-

53597 X 38 = END

1091((602))5

First Akra Pass 02

Second Akra Pass 06

-

-

-

-

53597 X 02 = END

5745((276))8

FIRST Akra Pass 72

-

-

new new final game call me

-

-

53597 X 72 = END

2068((299))6

FIRST - SECOND AKRA WAIT

-

-

-

-

40000 Peshawer Make Akra

-

29-92-99

.

29-92-99

-

-

1 Akra aur 2 tandole rabta kare

-

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583